בקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון

אני/ו החתומים מטה נותנים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוננו בגין פרסום ושירותי אינטרנט בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם ע"י קבוצת מרקדו בע"מ.
הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני/מאתנו בכתב לבנק ולקבוצת מרקדו בע"מ.
 

 


     

    לידיעתכם, הטופס מוצפן וכל הנתונים נשלחים בצורה מאובטחת. 

    הטופס שיישלח לבנק נראה כך:

    דוגמא לטופס הרשאה לחיוב חשבון